facebook
Afrekenen tab Winkelwagen 0 producten

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand
1.4 Verkoper : Hardware Webwinkel.nl, gevestigd Kantwerkerwei 13, 5551 RA te Dommelen, gemeente Valkenswaard.
1.5 Afnemer : de wederpartij van Hardware Webwinkel.nl in de tot stand gekomen overeenkomst.
1.6 Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.7 Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals verkoper die op haar website doet.
1.8 Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
1.9 Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht

 

Artikel 2 – Identiteit

 

2.1 Verkoper vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen verkoper en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van verkoper.
3.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met verkoper worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
3.3 Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor verkoper gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
3.4 Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van verkoper, dan prevaleren de algemene voorwaarden van verkoper boven die van de afnemer.
3.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen verkoper en afnemer, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt
3.6 Bij grensoverschrijdende transacties geldt het toepasselijk recht van de vestigingsplaats van verkoper. Verkoper bepaald de plaats waar een geschil tussen verkoper en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.
3.7 Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden verstrekt. De algemene voorwaarden dienen te worden geaccepteerd voordat de overeenkomst tot stand kan komen. De algemene voorwaarden kunnen worden gedownload en opgeslagen waarmee voldaan is aan de informatieplicht met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het ter beschikking stellen daarvan.

 

Artikel 4 – Aanbod en offertes

 

4.1 De aangeboden goederen en/of diensten worden zo duidelijk, waarheidsgetrouw en volledig als de redelijkheid vereist afgebeeld en/of beschreven waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Geringe afwijkingen in de door verkoper verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door verkoper te verrichten wezenlijk andere prestatie. Verkoper behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De afnemer kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
4.2 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
4.3 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
4.4 Alle offertes van verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
4.5 De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
4.6 Indien door verkoper aan de afnemer de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
4.7 Indien door verkoper voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de afnemer, dient het verkoper te beschikken over voorafgaande toestemming van de afnemer.

 

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 

5.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
5.3 Schriftelijk bevestigde opdrachten hierin inbegrepen per email bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
5.4 Opdrachten die door verkoper in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
5.5 Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
5.6 Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
5.7 Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Verkoper is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de afnemer behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
5.8 Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal verkoper de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de afnemer ter beschikking stellen.
5.9 Verkoper zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de afnemer de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van verkoper waar de afnemer met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

 

Artikel 6 – Prijzen en facturen

 

6.1 Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
6.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden verkoper op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
6.4 Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of ontwikkelingen op de valuta/wereldmarkt
b) de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
c) de prijs zo laag is ten opzichte de rest van de markt dat duidelijk had kunnen zijn dat er sprake is van een typfout of vergissing.
6.5 Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
6.6 Facturen worden overhandigd bij levering, meegezonden bij de levering, toegezonden per email of zijn te downloaden via de website.
6.7 De factuurdatum is de leverdatum.
6.8 De factuur geldt tevens als garantiebewijs, behoudens gevallen waarin een apart garantiebewijs meegeleverd wordt door de producent.

 

Artikel 7 – De bestelling

 

7.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen verkoper en de afnemer anders is overeengekomen.
7.2 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de afnemer naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de afnemer is toe te rekenen.
7.3 In geval van een kennelijke vergissing zal de afnemer de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de afnemer de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De afnemer zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

 

Artikel 8 – De betaling

 

8.1 De betaling van de door verkoper geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden voor levering van de goederen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Pas als de betaling door verkoper is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
8.3 Indien overeengekomen is de goederen op rekening te leveren, is de afnemer na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum in gebreke met tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is hiermee over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
8.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
8.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
8.6 Verkoper behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door verkoper aan de afnemer geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door verkoper ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen verkoper van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen verkoper en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
8.7 Niet tijdige betaling geeft verkoper het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.8 De afnemer is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

 

Artikel 9 – De uitvoering van de bestelling – levertermijn

 

9.1 Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de afnemer dat het laatst aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en conform de bij het artikel aangegeven verwachte levertermijn uitvoeren. Levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor verkoper. Het verstrijken van de verwachte levertijd betekent dan ook niet dat verkoper op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of van rechtswege in verzuim is.
9.4 Verkoper zal geaccepteerde bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Bij overschrijding hiervan heeft afnemer het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden met uitzondering van pré orders en orders waarbij ten tijde van het plaatsen van de bestelling wordt aangegeven dat de levertijd van een of meerdere artikelen onbekend is.
9.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk echter uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal verkoper zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Alvorens dit vervangend artikel wordt geleverd zal verkoper hierover in overleg treden met afnemer.
9.6 Verkoper kiest de manier van bezorgen. Verkoper behoudt zich het recht voor bij bepaalde artikelgroepen de verzendkosten behorend bij de hiervoor meest geschikte vervoersmethode te berekenen.
9.7 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na verzenden van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan verkoper door contact op te nemen via ons contactformulier. Na het verstrijken van deze termijn wordt verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat verkoper er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

 

Artikel 10 – Zichttermijn

 

10.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
10.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
10.3 De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
Zakelijke opdrachten en transacties.
De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
De levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de termijn van zeven werkdagen.
De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
 
10.4 De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
10.5 Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn recht op herroeping tijdens de zichttermijn dient hij zo snel mogelijk doch uiterlijk op de 14e werkdag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument een RMA aanvraag te doen via ons contactformulier of mailen naar [email protected] De consument dient het product uiterlijk op de 14e dag na melden van de retour deze te retourneren.
10.6 Ongefrankeerde zendingen en zendingen zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender.
10.7 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door verkoper van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door verkoper in ontvangst zijn genomen.
10.8 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
10.9 Verkoper zal de aankoopwaarde van de product(en) crediteren indien de producten en verpakking in dezelfde staat worden geretourneerd als bij de levering het geval was. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in de originele, onbeschadigde verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd. Indien dit niet het geval is, zal hier een aftrek op plaatsvinden.
10.10 Indien de een gehele bestelling uiterlijk op de 14e werkdag na ontvangst van de bestelling door of namens de consument terug wordt gestuurd, heeft afnemer recht op teruggave door verkoper van de reeds in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. 

 

Artikel 11 – Garantie

 

11.1 Verkoper staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2 Verkoper verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde *carry-in* garantie op fabricage- en materiaalfouten van minimaal één jaar of de geldende tijdsduur van de fabrieksgarantie op het betreffende artikel ten tijde van de aankoop. Verkoper is tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
11.3 De afnemer dient in alle gevallen verkoper de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
11.4 De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
11.5 Op verbruiksproducten zoals batterijen, inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft verkoper geen garantie behoudens een geval van D.O.A. waarbij als een D.O.A. geldt een artikel dat defect wordt geleverd ofwel defect raakt binnen 8 dagen na levering met uitzondering van fysieke beschadiging door toedoen van de koper waarbij geen D.O.A. garantie gegeven kan worden.
11.6 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen in de hierna genoemde gevallen :
- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
- indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers, garantiezegels of tekens, die op de door verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, ofwel dat deze gedeeltelijk verwijderd, beschadigd of gewijzigd zijn.
- indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Hieronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
- indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, overclocken, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- indien het apparaat wordt gebruikt met niet-originele, ondergeschikte of verkeerde accessoires of onderdelen.
- indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door verkoper en/of distributeur echter geen defect geconstateerd kan worden als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
- indien de zaken ondeugdelijk verpakt worden verzonden zulks ter beoordeling van verkoper, waarbij het ontbreken van antistatische verpakking indien nodig direct de garantie doet komen te vervallen.
In al bovengenoemde gevallen behoudt verkoper zich het recht voor gemaakte kosten voor onderzoek en retourzending bij afnemer in rekening te brengen. Verkoper is gerechtigd producten onder zich te houden tot deze kosten volledig voldaan zijn. 
11.7 Wanneer afnemer een beroep wenst te doen op de geldende garantie kan hij dit doen door dit kenbaar gemaakt te worden aan verkoper door contact te zoeken via ons contactformulier. Verkoper zal afnemer informeren over de van toepassing zijnde wijze waarop het garantiegeval zo snel en efficiënt mogelijk kan worden afgehandeld.
11.8 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door verkoper op te geven adres tenzij anders overeengekomen, behoudens in het geval van D.O.A. waarbij als een D.O.A. geldt een artikel dat defect wordt geleverd ofwel defect raakt binnen 8 dagen na levering. In laatste geval dient de afnemer de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door verkoper op te geven adres tenzij anders overeengekomen waarna eventueel gemaakte verzendkosten zullen worden vergoed op basis van normaal pakkettarief. Ongefrankeerde zendingen en zendingen zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender. Artikelen dienen deugdelijk te worden verpakt conform instructies van de verkoper, inclusief antistatische verpakking indien nodig.
11.9 Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. In geval van defect aan een product dat moet worden gerepareerd, gaat het product voor reparatie retour naar onze leverancier. Verkoper is dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier, en zal al het mogelijke doen deze reparatietermijn te bekorten door eventueel gebruik te maken van de mogelijkheid voor Advanced Product Replacement of uitwisseling. 
11.10 Een gebrek dat zich binnen zes maanden na aankoop van een product openbaart, wordt geacht aanwezig te zijn geweest op het moment van aankoop. Gedurende deze periode wordt de garantie kosteloos afgehandeld. De kosten om het vervangend product aan afnemer op te sturen, alsmede alle verzendkosten van het product naar de fabrikant en alle handlingskosten die door de fabrikant in rekening worden gebracht, zijn gedurende deze periode van zes maanden voor rekening van verkoper. Na zes maanden zijn de verzendkosten om het vervangend product aan afnemer op te sturen voor rekening van afnemer. Wanneer dit van toepassing is ontvangt de afnemer van verkoper een email waarin de diverse mogelijkheden worden voorgelegd, opdat de afnemer een keuze kan maken.
11.11 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
11.12 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door verkoper in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. Verkoper is gerechtigd producten onder zich te houden tot de volledige kosten voortvloeiend uit een reparatie voldaan zijn.
Als de afnemer producten ter reparatie heeft opgestuurd naar of heeft afgegeven bij verkoper en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft laten terug sturen of heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand doet van de ingeleverde producten ten behoeve van verkoper. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal verkoper niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van verkoper. Hierin zijn inbegrepen schade veroorzaakt doordat er niet of na de levertijd geleverd is, doordat er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van verkoper wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden, doordat er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is, in geval van overmacht, indien er sprake is van opzet of grove schuld van afnemer of van derden, er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.2 De afnemer zal verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens verkoper.
12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor dataverlies op datadragers of data-overdragers. De afnemer wordt geacht zelf zorg te hebben gedragen voor een back-up.
12.4 De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
12.5 Mocht verkoper ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal verkoper slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van verkoper dekt.
12.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

13.1 Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
13.2 Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.3 Er is sprake van overmacht als verkoper zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van verkoper.
13.4 Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor verkoper als : leveranciers van verkoper overeenkomsten met verkoper niet nakomen./ leveranciers van verkoper niet tijdig leveren / vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor verkoper gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
13.5 Bij overmacht volgens 13.4 zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en verkoper het niet eens kunnen worden, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Alle producten blijven eigendom van verkoper, totdat afnemer en verkoper volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan verkoper en dat verkoper alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
14.2 Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
14.3 Verkoper behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan verkoper.
14.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
14.5 Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar verkoper behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 15 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

15.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij verkoper of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
15.2 Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
15.3 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
15.4 Verkoper verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan verkoper zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
15.5 Verkoper is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
15.6 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan verkoper van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal verkoper vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
15.7 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De afnemer, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de afnemer schriftelijk moet worden uitgeoefend.

 

Artikel 16 – Overige bepalingen

 

16.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
16.2 De koper van goederen van verkoper in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke verkoper in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van verkoper.


 

Download onze voorwaarden in PDF:

 

Om de voorwaarden in PDF te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig die u hier gratis kunt downloaden


Privacy Statement

Veiligheid en privacy

We houden je privégegevens privé
 
We stellen alles in het werk om je privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk dat de order bij je terecht komt zonder dat er pottenkijkers met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. En terecht!
 
We vragen wel gegevens van je, dit zijn de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van je order zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.
 
 
Bestellen en Factuur
In een aantal gevallen hebben we je gegevens die je verstrekt nodig. Bij het bestelling in onze webshop hebben we gegevens nodig, zodat we je aankoop kunnen verwerken in onze administratie.
 
Wat willen we van je weten?
 
 

Algemeen

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?
Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Hardwarewebwinkel.nl, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:
 
 
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:
 
 
We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.
 
We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.
 
En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.
 
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners.
 
Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres. En niet per ongeluk bij de buren op de stoep staat. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.
 
We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij gebruiken je gegevens nooit voor marketing doeleinden behalve als u zich zelf ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief.
 
Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in onze database. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Omdat we vertrouwen in Europa worden je gegevens altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. We zorgen dat je privacy op een passende manier beschermd blijft.
 
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben.
 
Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:
 
 
Wat zijn jouw rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem, laat het ons even weten e-mail of per post.
 
Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je in je account of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf of via een mailtje met een verzoek om uit te schrijven.
 
 
Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met HardwareWebwinkel.nl.
 
Mailen: [email protected]
Schrijven: Kantwerkerwei 13, 5551RA Valkenswaard, t.a.v. Privacy Afdeling.
 
Wanneer je niet tevreden bent over hoe Hardwarewebwinkel.nl omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.
 
 
Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Wij zijn HardwareWebwinkel.nl
 
Dit is ons KvK-nummer: 17172311
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL82208 8721B01
 
Je kunt ons zo bereiken:
Mailen: [email protected]
Whatsapp: 06-16773364 (alleen chat, geen telefoon)
Telegram: 06-16773364 (alleen chat, geen telefoon)
Bellen: 040-2070120
 
Schrijven: HardwareWebwinkel.nl, Kantwerkerwei 13, 5551RA Valkenswaard
 
 
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
 
 

Klantenservice

[email protected]
WhatsApp - 040-2070120
Telegram - @HardwareWebwinkel

Veel eigen voorraad
Live klantenservice
Verzenden vanaf € 2,50
Eigen technische dienst
Op werkdagen voor 16.00u
     besteld, dezelfde dag verzonden.
     (Alleen in NL bij 24h indicatie) Intel Gold Partner
Jabra Authorized Partner
with Hosting by WordPress Magento / Wordpress